Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.lekcjekosmetyczne.pl


§1 Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy www.lekcjekosmetyczne.pl, dostępny pod adresem internetowym www.lekcjekosmetyczne.pl, prowadzony jest przez Patrycję Wysocką prowadzącego działalność gospodarczą Patrycja Wysocka Modern Women z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 44/50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5213927002, REGON 388761215.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

  §
  2 Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Patrycja Wysocka Modern Women z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 44/50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5213927002, REGON 388761215.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lekcjekosmetyczne.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności. 
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 11. Produkt elektroniczny - dostępna w Sklepie rzecz w formacie elektronicznym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 12. Produkt fizyczny - dostępna w Sklepie przedmiot, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 

§3 Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wita Stwosza 44/50, 02-661 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: lekcjekosmetyczne@modernwomen.pl 
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 516 697 067
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 17:00 

 

§4 Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 3. włączona obsługa plików cookies, 
 4. zainstalowany program FlashPlayer. 

2. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 1. dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny
 2. standardowa przeglądarka internetowa
 3. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.§5 Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

 

§6 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne      w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§7 Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać formę dostawy, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. 
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3. 
 5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę              z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. W zależności od przedmiotu zamówienia między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:
 • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych

7. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

10. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. §8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 2. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego jest bezpłatna i nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na dostęp do produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 72 godziny od dokonania płatności (czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 2. Płatności elektroniczne, 
 3. Płatność kartą płatniczą,
 4. Płatność systemem PayPal.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: 

Karty płatnicze: 

 • Visa 
 • Visa Electron 
 • Mastercard 
 • MasterCard Electronic 
 • Maestro 

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

§9 Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

 

§10 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, kurs on-line itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 

§11 Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie        14 dni.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi          w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§12 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu               14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem             o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających                      z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.§14 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO”).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  b. W przypadku Klienta, który zaznaczy opcję otrzymania faktury VAT, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu automatyczne wystawienie i przesłanie dokumentu w Sklepie internetowym. 
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych     w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 7. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych w każdym momencie. Usunięcie danych jest realizowane na żądanie Klienta, ale nie później niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://lekcjekosmetyczne/strona/polityka_prywatnosci.
§15 Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji             i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.